Polityka prywatności i cookies

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Doceniamy zaufanie, jakie masz do Nas powierzając nam swoje dane osobowe, w związku z czym podejmujemy wszelkie uzasadnione środki, by dane te chronić. Poniżej znajdziesz informacje o tym jak zbieramy i przetwarzamy Twoje dane, gdy korzystasz z Naszej strony internetowej (https://www.terrabio.tech – dalej zwanej „Stroną”).

Administrator danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych zebranych za pomocą Strony jest Terrabio Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Orzechowej 61, 50-540 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000758221, NIP 8992853648, REGON 381840390 (“Terrabio” lub “My”). Dane osobowe zbierane przez Administratora przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dalej: RODO) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Administrator zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w ww. aktach prawnych.

We wszystkich sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Nami:

  • pocztą – Terrabio Sp. z o.o., ul. Duńska 7, 54-427 Wrocław, budynek OMEGA
  • mailowo – office@terrabio.tech

Cele i podstawy prawne przetwarzania.

W ramach swojej działalności Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe:

1) w celu wykonywania umów zawieranych z Partnerami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę jako administratora danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a to:

  1. w celu prowadzenia działalności inwestycyjnej,
  2. w celu świadczenia usług na rzecz Partnerów,
  3. w celu marketingu usług Spółki, w tym w celu informowania o wydarzeniach lub działalności Spółki,
  4. w celach analitycznych, statystycznych, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną terrabio.tech;

3) w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą ze Spółką (podstawa prawna, odpowiednio: art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Nadto Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie koniecznym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Prawa wynikające z RODO

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Administratorowi w szczególności: kontakt z Państwem, przekazywanie Państwu informacji o wydarzeniach i działalności Spółki lub wykonanie usługi. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody. Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych – i w przewidzianym w nich zakresie – przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Jeżeli nie chcą Państwo, aby Spółka przetwarzała Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw lub w dowolnym momencie cofnąć zgodę wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

Okres przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w zależności od poszczególnych celów i podstawy prawnej przetwarzania, odpowiednio:

1) do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych;

2) do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę jako administratora danych, związanych z przetwarzaniem określonych danych;

3) do czasu upływu terminów związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa;

4) do czasu wniesienia sprzeciwu albo cofnięcia zgody w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa albo umowy powierzenia z Administratorem. Na podstawie umowy Administrator może powierzyć dane podmiotom powiązanym bezpośrednio lub pośrednio ze Spółką, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, mającym siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Nadto odbiorcami Państwa danych mogą być organy i służby państwowe, w tym w szczególności Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a także zewnętrzni dostawcy usług (w tym usługi IT, księgowości, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy). Wyżej wskazani dostawcy usług w każdym przypadku będą zobowiązani do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Obszar przetwarzania

Brak profilowania

Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Spółki i nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich (znajdujących się poza UE) Administrator zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania, jak też żadnej innej formy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie terrabio.tech Zmiany będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której zostaną Państwo zawiadomieni w drodze pojawiającego się okna (pop-up window). O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności. Jeśli nie akceptują Państwo naszej Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności, powinni Państwo zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.

Polityka Cookies

Strona wykorzystuje pliki cookie.

Plik cookie to mały plik tekstowy umieszczany na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika wchodzącego na Stronę, który m.in. umożliwia prawidłowe działanie określonych funkcji. Używamy również plików cookie do gromadzenia danych statystycznych dotyczących liczby osób odwiedzających stronę internetową oraz sposobu korzystania z niej. Dane te pozwalają na rozwój i optymalizację strony internetowej. Korzystamy także z cookies w celu zapamiętania dokonanych przez Państwa z pomocą Strony wyborów, tak by nie było konieczności dokonywać ich wielokrotnie (np. w zakresie języka wyświetlania Strony, czy akceptacji plików cookie).

Dane zgromadzone za pośrednictwem plików cookie umieszczonych za pomocą naszej Strony są wykorzystywanie wyłącznie do celów własnych, a nie do celów osób trzecich. W szczególności pliki cookie pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia i przeglądarki użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę.

Stosowane przez nas pliki cookie mogą być usuwane automatycznie w momencie zamknięcia przeglądarki internetowej przez użytkownika (tzw. „sesyjne pliki cookie”) lub przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika w celu usprawnienia przyszłych wizyt na stronie internetowej (tzw. „trwałe pliki cookie”). Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu.

Strona nie korzysta z cookies marketingowych lub z analityki dostarczanej przez podmioty trzecie, jak również nie korzysta z innych podobnych technik śledzących zachowanie użytkowników.

Strona zawiera wtyczki oraz odnośniki do innych stron internetowych (takich jak serwisy społecznościowe), których administratorami są inne podmioty. Na stronach tych ich administratorzy mogą zamieszczać inne rozwiązania typu cookies, niż opisane powyżej. Zalecamy każdorazowo zapoznanie się z zasadami dotyczącymi rozwiązań typu cookies stosowanych przez tych dostawców, które udostępniają oni na swoich stronach internetowych.

Jak uniknąć plików cookie?

Możecie Państwo zablokować wykorzystywanie plików cookie zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej w taki sposób, aby automatycznie odrzucała umieszczanie plików cookie lub informowała o każdym przypadku, kiedy strona internetowa żąda zapisania pliku cookie. Można również usunąć zapisane wcześniej pliki cookie przy pomocy przeglądarki internetowej. Zablokowanie plików cookie może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony.

Większość przeglądarek internetowych umożliwia pewną kontrolę nad stosowaniem plików cookies poprzez ustawienia przeglądarki. Instrukcje zarządzania plikami cookies różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Na podanych poniżej stronach można uzyskać dodatkowe informacje – opisujące możliwości konfiguracji plików cookie w przypadku najpopularniejszych przeglądarek:

Google Chrome –https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Apple Safari – https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Windows Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies